മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 17

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 17

0%
16

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 17)

1 / 20

ചൗരി ചൗരാ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്

2 / 20

ബംഗാൾ ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

3 / 20

ഖേദ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം

4 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജിയെ തടവിൽ ആക്കിയത് എവിടെ

5 / 20

പൂനെ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച നേതാവ് ആര്

6 / 20

പെഷവാറിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

7 / 20

ഗ്രേറ്റ് സോൾ : മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

8 / 20

1942 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐ എൻ എ യുടെ ഒന്നാം വിഭാഗം രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച രാജ്യം ഏത്

9 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ച വർഷം

10 / 20

“നാഗന്മാരുടെ റാണി” എന്ന് റാണി ഗൈഡിൻലിയു നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

11 / 20

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആര്

12 / 20

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷണല്ലിൻറെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

13 / 20

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ ‘കരിനിയമം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

14 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ “കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

15 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധി അറസ്റ്റിലായ ദിവസം

16 / 20

ഐഎൻഎയുടെ പടയണി ഗാനം ഏത്

17 / 20

കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

18 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വ്യക്തി

19 / 20

കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിവിൽ നിയമലങ്കനത്തിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

20 / 20

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം

Your score is

The average score is 83%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register