മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 4

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 4

0%
24

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 4)

1 / 20

1922 നികുതി നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കികൊണ്ട് ‘സരാബന്ദി പ്രക്ഷോഭം’ സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവ് ആര്

2 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവച്ച വർഷം

3 / 20

ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

4 / 20

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ക്യാബിനറ്റ് മെഷീനിൽ അംഗം അല്ലാത്ത വ്യക്തി ആര്

5 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആര്

6 / 20

ഗാന്ധിജി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

7 / 20

വിചാരണ കൂടാതെ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും തടവിൽ ആക്കാനുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ നിയമം ഏത്

8 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം പോലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് ക്വിറ്റിന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

9 / 20

അഹമ്മദാബാദിൽ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ നടന്ന സമരം ഏത്

10 / 20

ഗ്രേറ്റ് സോൾ : മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

11 / 20

ആപ്പിൾ ഐഡി 40 ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിലെ മറ്റു സത്യാഗ്രഹികൾ ആര്

12 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

13 / 20

ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭ രൂപീകൃതമായത് എപ്പോൾ

14 / 20

ഭൂനികുതി വർദ്ധനവിനെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ നടത്തിയ ബർദോളി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം

15 / 20

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ‘സർ’ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആര്

16 / 20

കെനിയൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

17 / 20

ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് സംഘം രൂപീകരിച്ച വർഷം

18 / 20

1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

19 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

20 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ആര്

Your score is

The average score is 66%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register