0%
2142

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം (Quiz-1)

1 / 10

മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച് പോർട്ടുഗീസ്കാർക്കെതിരെ നടന്ന ചെറുത്തുനില്പിന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്

2 / 10

കോട്ടപുറംകോട്ട സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

3 / 10

വാസ്കോഡഗാമ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം

4 / 10

വറ്റൽ മുളക് കശുവണ്ടി പുകയില എന്നിവ ഇന്ത്യയിലേക് കൊണ്ടുവന്നത്

5 / 10

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ?

6 / 10

ചവിട്ടു നാടകം ഇന്ത്യയിലേക് കൊണ്ടുവന്നത്

7 / 10

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ആരുടെ സംഭാവനയാണ്

8 / 10

പൈനാപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ എന്നിവ ഇന്ത്യയിലേക് കൊണ്ടുവന്നത്

9 / 10

സെൻ ആൻജെലോ കോട്ടസ്ഥിതി ചെയുന്നത്

10 / 10

സെൻ ആൻജെലോ കോട്ടയും കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും നിര്മിച്ചതാര്

Your score is

The average score is 78%

0%

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register