0%
381

യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം-8

1 / 9

വാസ്കോഡഗാമ ലിസ്ബണിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷം 

2 / 9

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ  വർഷം

3 / 9

വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോടുള്ള കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത്  എത്തിയത്

4 / 9

ഫ്രഞ്ച്  ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ  വർഷം

5 / 9

ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ  വർഷം

6 / 9

പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ  വർഷം

7 / 9

കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻമാർ

8 / 9

സ്വീഡിഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ  വർഷം

9 / 9

ഡച്ച്ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ  വർഷം

Your score is

The average score is 74%

0%