ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ -1

39
Created on

ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ -1

1 / 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം

2 / 8

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം

3 / 8

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം

4 / 8

ഇന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത തുറമുഖം

5 / 8

കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഇരുമ്പയിര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം

6 / 8

കൊച്ചി തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം

7 / 8

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള മേജർ തുറമുഖം

8 / 8

ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം

Your score is

The average score is 75%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We'd like to show you notification for the latest posts    ALLOW NO THANKS