തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം -15

70

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം -15

1 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻറെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആര്

2 / 15

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ആരംഭിച്ച വർഷം

3 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ആദ്യ രാജപ്രമുഖൻ ആര്

4 / 15

സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടു കടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

5 / 15

സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ആരുടെ ദിവാനായിരുന്നു

6 / 15

മരുമക്കത്തായ മാറ്റി മക്കത്തായ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് വന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

7 / 15

1924ലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

8 / 15

തിരുവിതാംകൂറിൽ നായർ പടയെ മാറ്റി ഒരു പോലീസ് സേനക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ദിവാൻ

9 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തിരുവിതാംകൂർ പോലീസിൻറെ പിതാവ് ആര്

10 / 15

തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്

11 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ റസിഡൻറ് ആര്

12 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് എൻറെ ഭരണകാലഘട്ടം

13 / 15

തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ പദവി മുഴുവൻ സമയവും വഹിച്ച ഹൈന്ദവേതരനായ ആദ്യ വ്യക്തി

14 / 15

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിന് പ്രായം തികയാത്തതിനാൽ റീജൻറ് ആയി ഭരണം നടത്തിയത് ആര്

15 / 15

ധർമ്മരാജ യുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കൊച്ചിയിലെ രാജാവ് ആര്

Your score is

The average score is 73%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *