തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം -2

223

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം -2

1 / 15

വേലുതമ്പിദളവയുടെ വാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ

2 / 15

ദിവാൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ ദളവ

3 / 15

മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

4 / 15

തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ദിവാൻ ആര്

5 / 15

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച രാജാവ്

6 / 15

വേലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് എപ്പോൾ

7 / 15

എട്ടര യോഗം കൂടുമ്പോൾ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് ആര്

8 / 15

സാമൂതിരിയുടെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങ്

9 / 15

വർക്കല നഗരത്തിൻറെ ശില്പി

10 / 15

തിരുവിതാംകൂറിൽ വാക്സിനേഷനും അലോപ്പതി ചികിത്സാ രീതിയും നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി

11 / 15

ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുവിനെയും മലബാർ അക്രമണ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

12 / 15

തിരുവിതാംകൂർ പൂർണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

13 / 15

രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം നടന്ന വർഷം

14 / 15

മുറജപം ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചത് എപ്പോൾ

15 / 15

ധർമ്മരാജയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന പ്രശസ്ത കവി

Your score is

The average score is 80%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We'd like to show you notification for the latest posts    ALLOW NO THANKS