നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -10

60

നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -10

1 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എൻ എസ് എസ് ൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

2 / 15

നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം

3 / 15

കല്ലുമല സമരം നടന്ന വർഷം

4 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എസ്എൻഡിപി യുടെ മുഖപത്രം ഏത്

5 / 15

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദീപപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലം

6 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എൻ.എസ്.എസിൻ്റെ ആദ്യ കരയോഗം നടന്നതെവിടെ

7 / 15

സ്വതന്ത്ര ചിന്താമണി എന്ന കവിതയുടെ രചയിതാവ് ആര്

8 / 15

ശ്രീനാരായണ ധർമ പരിപാലന യോഗം രൂപീകരിച്ച വർഷം

9 / 15

സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ വർഷം

10 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ദളിതരുടെ മോചനത്തിനായി യോഹന്നാൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏത്

11 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ

12 / 15

തിരുവനന്തപുരത്തെ വെങ്ങാനൂരിൽ ജനിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ

13 / 15

കറുകച്ചാൽ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിലെ ആദ്യ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആര്

14 / 15

സാധുജനപരിപാലിനി പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ച സ്ഥലം

15 / 15

തോൽവിറക് സമരം നടന്ന ചീമേനി ഏതു ജില്ലയിലാണ്

Your score is

The average score is 73%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *