നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -4

105

നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ- 4

1 / 15

ആനന്ദ മഹാസഭയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്

2 / 15

ചാവറയച്ചൻ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ കന്യാസ്ത്രീ മഠം

3 / 15

സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

4 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏത്

5 / 15

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻറെ കേരള ഘടകത്തിൻറെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ

6 / 15

ഈഴവ മഹാ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ

7 / 15

കല്യാണദായിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

8 / 15

കെ പി എം എസ് ൻറെ ആദ്യ ശാഖ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം

9 / 15

കല്യാണദായിനി സഭ സ്ഥാപിതമായ വർഷം

10 / 15

ആത്മബോധോദയ സംഘത്തിൻറെ ആസ്ഥാനം

11 / 15

വാല സേവാ സമിതി സ്ഥാപിച്ചതാര്

12 / 15

എസ് എൻ ഡി പി യുടെ മാതൃകയിൽ വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച സംഘടന ഏത്

13 / 15

തിരുവിതാംകൂറിൽ ചേരമർ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

14 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രം ഏത്

15 / 15

കാതുമുറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ നേതാവ്

Your score is

The average score is 78%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *