നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -7

46

നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -7

1 / 15

നായർ ഭൃത്യജനസംഘം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം

2 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എൻ.എസ്.എസിൻ്റെ മുഖപത്രം ഏത്

3 / 15

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓം എന്ന കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലം

4 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതികളിൽ പെടാത്തത്

5 / 15

മുസ്ലിം ,അൽഇസ്ലാം എന്നിവ ആരുടെ മാസികകളാണ്

6 / 15

1921 ൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വാരിക

7 / 15

അയ്യക്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം

8 / 15

ഋതുമതി എന്ന നാടകം ആരുടേതാണ്

9 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1905 ൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്ഥാപിച്ച സെർവെൻറ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏത്

10 / 15

എസ്എൻഡിപിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര്

11 / 15

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആരംഭിച്ച വർഷം

12 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നായർ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള നായർ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

13 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സാധുജനപരിപാലന സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനമായ സംഘടന ഏത്

14 / 15

പി ആർ ഡി എസ് ൻറെ രക്ഷാധികാരി ആര്

15 / 15

ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത്

Your score is

The average score is 70%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *