കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ-10

0%
102

കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ-10

1 / 9

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മലബാർ കലാപത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത് ആര്

2 / 9

രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ

3 / 9

നായർ പട്ടാളം ലഹള നടന്ന വർഷം

4 / 9

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്യർ ലഹള അടിച്ചമർത്തിയ വർഷം

5 / 9

കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതാര്

6 / 9

ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം കേരളത്തിലെത്തിയ ഖിലാഫത്ത് നേതാവ്

7 / 9

മലബാർ കലാപത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്ത്

8 / 9

കേരളസിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്

9 / 9

താഴെ കൊടുത്തവരിൽ മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മലബാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

Your score is

The average score is 69%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *