കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം -2

0%
11

കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം (മുഖ്യമന്ത്രിമാർ) -2

1 / 15

1975-ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആര്

2 / 15

ഇഎംഎസ് രണ്ടാംതവണ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം

3 / 15

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഗവർണർ സ്ഥാനം വഹിച്ച ഏക വ്യക്തി ആര്

4 / 15

കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി

5 / 15

കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം , ചാരായനിരോധനം എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി

6 / 15

ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തി

7 / 15

കേരളത്തിൻറെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്

8 / 15

ആർ ശങ്കറിന് എതിരെ അവിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി

9 / 15

ഇഎംഎസിൻറെ ആത്മകഥ കഥ

10 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയുടെപുസ്തകം ഏത്

11 / 15

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം പാസാക്കിയ സമയത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

12 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഇ കെ നായനാർ പുസ്തകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

13 / 15

ഒരേ നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആയിരുന്ന വ്യക്തി

14 / 15

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി

15 / 15

കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആര്

Your score is

The average score is 76%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
We'd like to show you notification for the latest posts    ALLOW NO THANKS