കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം -4

0%
3

കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം (മുഖ്യമന്ത്രിമാർ) -4

1 / 15

ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ജനിച്ചവർഷം

2 / 15

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി

3 / 15

ഇ എം എസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

4 / 15

കേരളത്തിൽ നിയമസഭ കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി

5 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പിണറായി വിജയൻറെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

6 / 15

അഞ്ചുവർഷം തികച്ചും ഭരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി

7 / 15

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു നിയമസഭയുടെ കാലാവധി തികച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

8 / 15

ആർ ശങ്കർ ആരംഭിച്ച പത്രം

9 / 15

കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പി കെ വാസുദേവൻ നായർ പുസ്തകം ഏത്

11 / 15

ഇഎംഎസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലഘട്ടം

12 / 15

കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി

13 / 15

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി രചിച്ചപുസ്തകം ഏത്

14 / 15

രാജ്ഭവന് പുറത്തുവച്ച് അധികാരമേറ്റ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി

15 / 15

പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി

Your score is

The average score is 47%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
We'd like to show you notification for the latest posts    ALLOW NO THANKS