മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 18

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 18

0%
5

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 18)

1 / 20

1946 ഫെബ്രുവരി 23ന് റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ നാവികരുടെ സ്ഥാന ക്രമത്തെ ത്യജിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

2 / 20

ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ലാത്തി ചാർജിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ ആര്

3 / 20

ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ആര്

4 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

5 / 20

പെഷവാറിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

6 / 20

സത്താറയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

7 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമായ വർഷം

8 / 20

ബാൽക്കൻ പദ്ധതി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

9 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ “ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

10 / 20

ഉദ്ധം സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം

11 / 20

ഗ്രേറ്റ് സോൾ : മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

12 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

13 / 20

ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പ്രക്ഷോഭം ഏത്

14 / 20

റൗലറ്റ് നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

15 / 20

അമേരിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

16 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുക്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

17 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻറെ ഔദ്യോഗിക നാമം എന്ത്

18 / 20

ജസ്റ്റിസ് സിറ്റി റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റി നിയമിച്ച വർഷം

19 / 20

ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

20 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം

Your score is

The average score is 62%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register