മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 2

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 2

0%
11

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

2 / 20

നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയ വർഷം

3 / 20

റൗലറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നവർഷം

4 / 20

കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഗാന്ധിജിയെ തടവിലാക്കിയ ജയിൽ ഏത് ഏത്

5 / 20

സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ചെയർമാനായ ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ ഏത്

6 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ച വർഷം

7 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

8 / 20

ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ “ബുദ്ധിപരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനം” , “ധീരമായ ഒരു കാൽവെപ്പ്”എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

9 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായകൻ ആര്

10 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്

11 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ വിപ്ലവത്തിന്റെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പരിഹസിച്ചത്

12 / 20

ദണ്ഡി യാത്രയെ മോസസിൻറെ ഇസ്രായേലിലെക്കുള്ള പാലായനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

13 / 20

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ബഹുജന മുന്നേറ്റം ഏത്

14 / 20

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ നൂറാം വാർഷികം ഇന്ത്യ ആചരിച്ച വർഷം

15 / 20

ആധുനിക ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

16 / 20

അഭിഭാഷക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു പ്രഗൽഭ അഭിഭാഷകർ ആര്

17 / 20

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ നിന്നും രാജി വെച്ച മലയാളി ആര്

18 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

19 / 20

ഐഎൻഎയുടെ പടയണി ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആര്

20 / 20

1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

Your score is

The average score is 63%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register