മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -1)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -1)

0%
7

മറാത്താ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു ആര്

2 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഞങ്ങൾ ശിവജിയുടെ വാൾ ഏത്

3 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ അഷ്ടപ്രധാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി ഏത്

4 / 20

ശിവജിയുടെ സദസ്സിലെ ന്യായാധിപൻ ആര്

5 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആര്

6 / 20

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏത്

7 / 20

ശിവജിയുടെ ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

8 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

9 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

10 / 20

മറാത്ത മാക്യവെല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

11 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജി ജനിച്ച സ്ഥലം ഏത്

12 / 20

ശിവജിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

13 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മറാത്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആര്

14 / 20

മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട മാറാത്ത ഭരണാധികാരി ആര്

15 / 20

ശിവജിയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

16 / 20

മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം ഏത്

17 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ പിതാവ് ആര്

18 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ കുതിരയുടെ പേര് എന്ത്

19 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശിവജിയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

20 / 20

ശിവജി ഛത്രപതി എന്ന പദവി സ്വീകരിച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 56%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register