മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -8)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -8)

0%
1

രാഷ്ട്രകൂട,ഹൊയ്‌സാല,പല്ലവ രാജവംശങ്ങൾ (ക്വിസ് )

1 / 20

എല്ലോറ ഗുഹക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കൈലാസ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആര്

2 / 20

പല്ലവ ശില്പകല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്

3 / 20

കാഞ്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച പല്ലവ രാജാവ് ആര്

4 / 20

ഒറ്റ യുദ്ധത്തിലും തോറ്റിട്ട് ഇല്ലാത്ത പല്ലവ രാജാവ് ആര്

5 / 20

പാറ തുറന്നു ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ആര്

6 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ രാഷ്ട്രകൂടവംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

7 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പല്ലവരാജവംശം സ്ഥാപകനാര്

8 / 20

ഹൊയ്സാല രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

9 / 20

പ്രസിദ്ധമായ ബേലൂർ, ഹാലോബിഡ് അമ്പലങ്ങൾ പണികഴിപ്പിച്ച രാജവംശം ഏത്

10 / 20

നൃപതുംഗൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രകൂട രാജാവ് ആര്

11 / 20

രാജസിംഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പല്ലവ രാജാവ്

12 / 20

പുലികേശി രണ്ടാമൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പല്ലവ രാജാവ് ആര്

13 / 20

ഹൊയ്സാല രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആര്

14 / 20

മത്തവിലാസൻ, ഗുണഭാരൻ, ചിത്രകാരപുരി, വിജിത്രചിത്തൻ എന്ന പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല്ലവ രാജാവ് ആര്

15 / 20

മഹാബലിപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ രഥക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച പല്ലവ രാജാവ് ആര്

16 / 20

പത്ത്-പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ കർണാടകയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രബല രാജവംശം ഏത്

17 / 20

പല്ലവ രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രബലനം ശക്തമായ രാജാവ് ആര്

18 / 20

മത്തവിലാസപ്രഹസനം എന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ രചയിതാവ് ആര്

19 / 20

“ആവണി സിംഹ” എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച പല്ലവ രാജാവ് ആര്

20 / 20

മഹാമല്ലൻ, വാതാപികൊണ്ട എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല്ലവ രാജാവ് ആര്

Your score is

The average score is 45%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register