ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ -1

75
Created on

ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖങ്ങൾ -1

1 / 11

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം

2 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം

3 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം

4 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത തുറമുഖം

5 / 11

കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഇരുമ്പയിര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം

6 / 11

കൊച്ചി തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം

7 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള മേജർ തുറമുഖം

8 / 11

ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം

9 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം

10 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം

11 / 11

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ തുറമുഖം

Your score is

The average score is 72%

0%

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register